Google Reklamları =)

Hakan Özdemir

Ataturkun Kronolojisi

 

1881   Mustafa Kemal' in doğumu.
1886   Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması.
1888   Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.
1893   Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı.
1895   Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisi' ne girdi.
13.03.1899   İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902   Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.
11.01.1905   Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam' a 5.Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
Ekim 1906   Şam' da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni " kurdu. Şam' da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
23.07.1908   Meşrutiyet' in ilan edilmesi için çalışmalar.
31.03.1909   31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
13.09.1911   Mustafa Kemal, İstanbul' a Genelkurmay' a naklen atandı.
27.11.1911   Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
09.01.1912   Mustafa Kemal, Trablusgarp' ta Tobruk Saldırısını.
27.10.1913   Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğe atandı.
01.03.1914   Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseldi.
02.02.1915   Mustafa Kemal, Tekir dağında 19. Tümeni kurdu.
25.02.1915   Mustafa Kemal' in Maydos' a gidişi.
25.04.1915   Mustafa Kemal, Arıburnun da itilaf Devletleri' ne karşı koydu.
01.06.1915   Mustafa Kemal' in Albaylığa yükselişi.
09.08.1915   Mustafa Kemal, Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.
10.08.1915   Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
01.04.1915   Mustafa Kemal, Tuğgeneralliğe yükselişi.
06.08.1916   Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş' u düşmanın elinden kurtardı.
20.09.1917   Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.
Ekim 1917   Mustafa Kemal, İstanbul' a döndü.
26.10.1918   Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.
30.10.1918   Mondros Mütarekesi'nin imzası.
31.10.1918   Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
13.11.1918   Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal' in İstanbul' a dönüşü.
30.04.1919   Mustafa Kemal' in Erzurum' da bulunan 9. Ordu Müfettişliği' ne atanması.
15.05.1919   İzmir' e Yunanlıların asker çıkarması.
16.05.1919   Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul' dan ayrıldı.
19.05.1919   Mustafa Kemal' in Samsun' a çıkışı.
15.06.1919   Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
21.06.1919   Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi' ne çağırdı.
8-9.07.1919   Mustafa Kemal, Askerlikten çekildi.
23.07.1919   Mustafa Kemal' in başkanlığında Sivas Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (Dağılma tarihi: 7 Ağustos 1919)
04.09.1919   Mustafa Kemal' in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
11.09.1919   Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.
22.10.1919   Amasya Protokolü' nün imzalanması.
07.11.1919   Mustafa Kemal, Erzurum' dan Milletvekili seçildi.
27.12.1919   Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara' ya geldi.
20.03.1920   İstanbul' un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal' in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
18.03.1920    İstanbul' da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
19.03.1920   Mustafa Kemal tarafından Ankara' da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.
23.04.1920   Mustafa Kemal, Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
24.04.1920   Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
05.05.1920   Mustafa Kemal' in Başkanlığında ilk Hükümet' in toplanması.
11.05.1920   Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
24.05.1920   Mustafa Kemal' in cezası Padişah tarafından onaylandı.
10.08.1920   Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
10.01.1920   I. İnönü Savaşı
20.01.1921   İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
30.03.1921
01.04.1921
  II. İnönü Savaşı
10.05.1921   Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal' in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
05.08.1921   Mustafa Kemal' e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
22.08.1921   Mustafa Kemal' in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı' nın başlaması.
13.09.1921   Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
19.09.1921   Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.
26.08.1922   Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu yönetmesi.
30.08.1922   Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
01.09.1922   Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermesi.
09.09.1922   Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
10.09.1922   Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
11.10.1922   Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
01.11.1922   Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine Saltanatlığın kaldırılması.
17.11.1922   Vahdettin'in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
29.01.1923   Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evlenmesi.
24.07.1923   Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
09.08.1923   Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
11.08.1923   Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
29.10.1923   Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
29.10.1923   Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
01.03.1924   Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
03.03.1924   Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
20.04.1924   Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
17.02.1924   Aşarın kaldırılması.
24.08.1925   Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
25.11.1925   Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
30.11.1925   Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
26.12.1925   Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
17.02.1926   Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
01.07.1927   Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gelmesi.
20.10.1927   Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku söylemesi.
01.11.1927   Gazi Mustafa Kemal'in 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
09.08.1928   Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk Alfabesi hakkında nutkunu söylemesi.
03.11.1928   Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
15.04.1931   Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
04.05.1931   Gazi Mustafa Kemal'in 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
12.07.1932   Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
29.10.1933   Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.Yıl dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
24.11.1934   Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi.
01.03.1935   Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
01.05.1937   Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
31.03.1938   Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
15.09.1938   Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
16.10.1938   Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlanması.
10.11.1938   ATATÜRK'ÜN VEFATI ... (Perşembe, saat: 09.05)
11.11.1938   İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
12.11.1938   Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği'nin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
13.11.1938   Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri. 14.11.1938 Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
15.11.1938   Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
16.11.1938   İstanbullular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
19.11.1938   Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
20.11.1938   Atatürk'ün naşının Ankara'ya ulaşması ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
21.11.1938   Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici Kabre konulması.
25.11.1938   Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
26.12.1938   Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabulü.
04.11.1953   Atatürk'ün Geçici Kabri açılması.
10.11.1954   Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledildi.

 

Google Reklamları =)
Tekil:124 | Çoğul:216 | Çevrimiçi:

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol